Dojo Kun

First. Seek perfection of character
Hitotsu. Jinkaku kansei ni tsutomuru koto

First. Protect the way of the truth
Hitotsu. Makoto no michi wo mamoru koto

First. Foster the spirit of effort
Hitotsu. Doryoku no Seishin wo yashinau koto

First. Respect the principles of etiquette and respect others
Hitotsu. Reigi wo omonzuru koto

First. Guard against impetuous courage and refrain from violent behaviour
Hitotsu. Kekki no yu wo imashimuru koto